Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o6 kabinet van nederlandsche

gelaten was, werd hem het recht van bezitting, geduurcnde zyn leven, toegeftaan. Men befchryft hem als een man van eene zeer vredelievende inborst , hoewel Egmond op den Hoef daardoor niet heeft kunnen bevryd blyven van den inval der Friezen, in het jaar 1315, welke geweldadige aanranding hem ook zodanig trof, dat hy, in den jare 1321, van hartzeer overleed. Hem volgde zyn zoon

X. Jan de eer/ie van dien naam, een dapper en onvertzaagd man, welke by guidin van amstel , zuster en eenige erfgename van arend, Heer van Tsfelftein, (waardoor Tsfelftein, aan het huis van E^Wgekomen is) dertien kinderen,namentlyk zes zonen en zeven dochteren gewonnen heeft. Hy herbouwde het verbrande flot, hoewel op verre na niet met die pracht, waarmede het weleer mogt pronken. Hy y verde zeer tegen, en deed een naauwkeurig onderzoek naar de vervreemde goederen der abtdy , waartegen j a n, van egmond allemoeite en middelen aanwendde om in het bezit van dezelven te blyven. De Egmonder jaarboeken fchiideren hem zeer hatelyk af, en wyden uit in de nadeelen door hem aan de abtdy en de monniken gedaan. . De Hollandfche Graaf zocht dit vuur vruchteloos te blusfchen. De prior werd. zelfs binnen de muuren van het klooster doorftoken, en eenige monniken cn knechten binnen hetzelve en in de kerk met blote degens nagejaagd en meer andere baldadigheden gepleegd, zo dat Paus johannes de IV den Heer jan van egmond en zyne medepligtigen in den ban deed, en eenige commisfarisfen, in het jaar 1366, naar Holland zond, om den genoemden ban op eenige zon- en feestdagen na elkander by liet doen der misfe, het

lui-

Sluiten