Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN KLEEFSCHE OUDHEDEN. 213

„ neeren ende vinden, het fy by manieren van „ eenen excys aldaar op te Hellen, ofte anders „ tot lichteniffe van den Buiren ende Inwoonde„ ren voorfz., op dat fy in 't gemeen malcande„ ren totter betalinge voorfz ter minfte quetfe „ ende meefteoirboirhelpen, ende heuren lallen j, te bet gelyk ende in 't gemeen draagen fouden j, mogen; ende by gebreecke van dien, fy de „ voorfz. Plaatfe ende Dorpe habandoneeren, „ ende hun vertrecken fouden moeten in andere „ plaatfen, gelyck airede veel van de Ryckdom„ me gedaan hadden; daarby, dat fy lange Jaa. „ ren feer gegraveert ende belaft fyn geweeft, „ ende niet en fouden voortaan hun aldaar mogen „ onderhouden, ende by 't welke de Graaf oik ,, verliefen foude fyn voorfz. Heerlickheede, „ ende al datter anklevende was, indien daar „ inne by hem niet voirfien en waare door con„ fente ende Oétroye, omme aldaar een feeckere 5, excys te mogen ftellen; daaromme die Suppli„ anten, in den naame van den voorfz. Parochie „ ende Heerlyckhede van Noortich ende den „ gemeenen Bueren en Inwoonderen aldaar, „ hem ootmoedelycken hadden doen verfoec-

ken: " werd aan die van Noordwyk, zekere belastingen toegeftaan; (hier voor gemeld) en verder gelast: „ Dat alle die geene, die voirt

achter Kerffemiffe meer van Noortich voorfz. „ uit wilden vaaren viffchen, het fy in 't Ooge, „ op Amdant, ofte elders daar omtrent, omme

hun luyden Schol-teelt aldaar te mackenende ,, te bewaaren; daar voren foude elck Stierman

gehouden wefen te verantwoorden, voir die „ Vennitfchip van fyn pinck, voor Wyf ende „ Kinderen mit dat daar an kleeft, voeren excys O 3 „ van

Sluiten