is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

' Wanneer men van voren de ftenen drempelen opgaat, komt men in het voorst gedeelte van het gebouw, waarvan de zolderingen met uitftekend gefneden lofwerk pronken, en onderfteund zyn met ronde kolommen en vierkante pilasters, waar. van de capiteelen mede zeer konstig uitgefneden zyn.

Ter rechterzyde van het voorhuis is eene met goudleder behangene kamer. Boven de fchoorfteenrnantel aldaar is een fchilderftuk, verbeeldende willem den derden, Koning van Engeland, te paard zittende, daar hy inhetvoortrydendoor twee engelen gekroond wordt.

Ter linkerzyde heeft men eene kamer met geel trypt behangen, en verfierd met kostelyke kabinetten.

Het vertrek waarin de vierfchaar gefpannen wordt, is ruim en luchtig, voorzien met een kostelyk horologie, en eenen fchoorfteenmantel van gemengeld rood en wit marmer. Ook is aldaar eene eetzaal met goud leder behangen, en met kostelyke fchilderyen en Venetiaanfche fpie. gels opgefierd. Daarenboven zyn 'er eene menig, te andere grote en behangen vertrekken, met de befchryving van welken wy ons niet langer zullen bezig houden.

Dit kostelyk gebouw is op eene plaats geftichtwelke eertyds geheel onaanzienlyk , en meestal moeras was, de palen heeft men doormiddel van een paard, in eenen rosmolen rond lopende, in de fundamenten geheid.

Nog telt men onder de llads gebouwen de wisfelbank, de bank van leening, welke laatfte weleer een gedeelte van het bagynhof uitmaakte, hetwelk m den jare 1378 gefticht is. Sommigen willen, dat dit bagynhof weleer het paradys genaamd