Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sl8 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

„ node ware overeen gekomen, wanneer men „ de zaak op eene zagtere wyze, en buiten alle „ hevigheid had afgedaan." Balcanquel, een der gemagtigden, en waarlyk geen vriend der Remonftranten, fpreekt over deze verregaande mishandeling, in eenen brief aan den Engelfchen gezant carleton, onder anderen op de volgende wyze: ,, Na dat alleenlyk de ftemmen der „ genen, die niet boven het derde deel der fy„ node uitmaakten, warenomgevraagd, wierden „ de Remonftranten ingeroepen, en men belaste „ hun henen te gaan, met zulke eene fcherpe en bulderende rede, dat ik niet twyffel, of Uwe „ Excellentie heeft die met gene kleine fmerte gehoord. Wat my belangt, ik beken opent„ lyk, dat ik dapper ontfteld ben, zo menigmaal „ ik daaraan gedenke. Want indien de Remon„ ftranten in hunne fchriften aan de waereld bekend maakten, dat het vonnis, door den ,, prsefident tegen hen uitgefproken, niet is ge,, weest het vonnis der fynode, zy zouden niet liegen. De rechtsgeleerden en de Doétoren „ van het Canonyke recht in Frankryk, die zo veel gefchreven hebben over de formaliteiten, door het Concilie van Trentenagelaten, drin„ gen op exeptien, die van minder gewigt zyn , „ dan deze. Daarenboven had men het derde deel ,, der ftemmen niet gevraagd, zonder welk geen vonnis kan worden geveld. Het vonnis zelf, was ook niet in fchrift ontworpen, noch van de fynode goedgekeurd, en de bittere woorden, in het vonnis uitgedrukt, waren niet de ,, woorden van iemand die hadgeftemd, uitge,, zonderd eenige weinige woorden van een per.

foon alleen uitgenomen." Ook carleton zelf, die zeer tegen de Remonftranten geyverd

had,

Sluiten