Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$1% kabinet van nederlandsche

heerlykheid van Altena, onder de proobstdy van St. Salvator behoorde. De kerk is vry deftig en van eene aanzienlyke grootte. De toren is een zwaar vierkant gebouw, waarop, volgens de overleveringen, eertyds eene grote fpits geftaan heeft, die 'er door de Spanjaarden zou afgefchoten zyn. In lateren tyd had hy eene kleinere fpits, doch dezelve waaide van boven neder in den vreesfelyken ftorm van het jaar 1717, by welke gelegenheid het dak der kerk zeer veel na. deel leed. Men bragt toen weder eenige honderd guldens by elkander, om het een en ander te herftellen, maar de fpits kwam nimmer weder op dep toren, die. integendeel met een plat dak gedekt werd. De klok, welke in den toren hangt, is van eene ongemeene zwaarte, maargefcheurd en dus bedorven.

Sedert de hervorming, behoort de kerk onder de klasfis van Gorinchem, den derden ring , de klasfis van Altena genaamd. De eerfte predikant welke aldaar den dienst heeft waargenomen, was' gualterus de roy, die in i588 beroepen werd. ■ r

Van de vroegflre tyden af HonèentQ Woudrichem twee kloosters, het eerfte voor mansperfonen van de orden der Kruisheren, waarvan de jaarboeken in het jaar 1481 gewag maken; en het twede voor vrouwen, zynde nonnen van de orden van St. Dominicus.

Men vindt aangetekend, dat jacob, eerfte Graaf van Hoome, en Heer van Altena, naderhand monnik is geworden in het klooster der minderbroeders. Toen zyn jongfte zoon jan van Hoome , in het jaar 1484, tot Bisfchop van Luik verkoren was, en in die waardigheid in den jare i486zyne eerfte misfe deed, zong de vader als minderbroe.

der

Sluiten