is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4IO kabinet van nederlandsche

komen, ten einde een beftand van zes weken te mogen fluiten, opdat een iegelyk ongehinderd naar huis zoude kunnen vertrekken, hetwelk ge. fchiedde; en de beleegering werd op den dag van Si. Jam onthoofding opgebroken.

In het jaar 1488 (*) kwam j ohanvan Naald* ivyk, een der ridderen, de Hoekfche party toegedaan, met duizend foldaten en vele fchepen voor Schoonhoven, om die ftad te beleegeren; doch hy werd door de burgery met zo veel moed en dapperheid ontfangen, dat hy genoodzaakt was onverrichter zake, en met verlies van zeer veel krygsvolk, en verfcheiden fchepen te wyken.

Wegens deze en meer andere dappere bedryven der Schoonhovenaars, heeft de ridder c. huyg e n s, in zyne lofdichten op de fteden van Holland en Westfriesland, deze ftad aldus fprekende invoerd:

De beurt en wederbeurt, van 't nimmer Jlaande radt, Daar 's Werelds Wet op draait, heb ik op 't ruimjl gehadt, Nog is myn overfchot, van de eertyds fchoone Hoven, De peters van myn naam, voor andere te loven. Watfchaadmy 't op enneêrl 'k heb mannelyk geleén, En meefl al winnende, minfl wy kende, gejlreên; Maar evenwel gejlreên. Landtvoogden, die de Jlangen Van dit gebiedt berecht, 'k weet meer als Salm te vangen; Of 't wéér op 't prangen quam, denk hoe ik voormaals deé, En field in 'tWaapenboek: Schoonhoven ftaat voor twee.

Sedert dat Schoonhoven in den jare 1397 weder aan de domeinen van Holland is gekomen, hebben de Graven daar altoos eenen kastelein aangefteld; welke waardigheid in den jare 1425 bekleed

is,

(*) Boxhorn, Toneel, bladz. 280