is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5»ö kabinet van n e de rlandsche

den in- en opgezeetenen in het gemeen, buiten ongewone rampen, doen welvaren. Zy beflaan gedeeltelyk in goede wei. en hooilanden; gedeeltelyk in hennip. en hoeplanden. In den naamsoorfprong, welke de waard van het dorp of ambagt Krimpen heeft, vindt men, dat de landftreek al in den jare 1064 bekend geweest is , gelyk blykt uit eenen brief van Keizer h endriks» IV, die tevens te kennen geeft, dat Krimpen zich over de Lek tot aan Alblas moet uitgeftrekt hebben , en men vindt duidelyk genoeg , in eene handvest van Graaf floris& vetten, gegeven in den jare 1097 , dat de Krimpenerwaard toen reeds moet bedykt geweest zyn, dewyl 'er eenige fchikking over de beftelling van den dyk in gemaakt wordt (*); doch de tyd der bedyking is geheel onbekend.

Veel later nogthans is de handvest van de Krimpenerwaard, welke tot eenen grondflag in het beilier van het Dykgraaf- en Hoogheemraadfchap dient. In den jare 1422, had Hertog jan va» Bei/eren order gefield op de beheering van den Krimpenerwaard, doch deze handvest was alleen gegeven , om denzelven geduurende vyf jaren ftand te doen houden Cf). Maar op den 13 may van het jaar 1430 verkreeg de waard eene nieuwe handvest, gegeven door philipsvöz? Bonrgondiën en jakoba van Beiferen. Philips, die hier eigentlyk de wetgever was, bevestigde den toenmaligen Dykgraaf in zynampt; na deszelfs overlyden zou zyn opvolger, die tot driehonderd Wilhelmus fchilden in den waard moest gegoed zyn, door den Hertog of zyne nakomelingen

ÖJFJ Oudenhoven, Zuidholland, bl. 370,371. (t? Zie O&rooi aan de ftad Gouda, om tw«e Heemraden te kiezen.