Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sn kléefschë oudheden. 125

het huis

t E

HINTEN,

By de ftad heus den.

Van dit huis, hetwelk niet zeer aanzienlyk, en nogthans menigmalen by gedeeltens vertimmerd en veranderd is, wordt ons een fraai gezicht gegeven in de 19511e konstplaat van r ad e m a ic er. Het huis is gelegen in de neder Betuwe, niet verre van de ftad en van het dorp Heusden, beter Oud Hemden genaamd.

De kleine ftad Heusden was in vroegere tyd bekend onder den naam van Huusfele en Hufidina, doch de rede van dezen naam is geheel onzeker. Sommigen hebben dien willen afleiden van den naam Heusdem, doch dit wederfpreekt zich zeiven , door de verwoesting welke de Deenen aldaar by hunne menigvuldige overftromingen in Holland hebben aangerecht.

De ftad legt drie uuren ten westen van V Hertogenbosch, drie uuren ten zuidwesten van Bommel, en vier uuren ten zuid-oosten van Gorinchem. Zy heeft binnen hare muuren eene bekwame haven, waarin tamelyk grote fchepen veilig kunnen leg. gen. Zy heeft drie poorten, benevens eene wa. terpooit. De ftad is zeer fterk, en beftaat uit agt hoge bolwerken. Langs de wallen is eene

aan-

Sluiten