is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'en kleefsche oudheden. 151

boschje in het jaar 748. thans den Diefdyk, waarin rovers en vagebonden zich ophielden. Aan de behoudenis van dezen dyk lieten deStatenvan Holland zich in het jaar 1587 zo zeer gelegen leggen, dat zy op de klachten van Dykgraaf en Heemraden van den Alblasferwaard en het land van Arkel, wegens hunne onmagt, eene fomma van twintig duizend guldens inwilligden om dien te verzwaren; want men rekende dat Holland, by inbraak, wel 70,000 guldens jaarlyksch aan verponding en andere middelen zou misfen(«).

De Souwendyk , gedeeltelyk ook de Bazeldyk genaamd, is eene bedyking, welke vroeger dan de Diefdyk, tot afweering van het opperwater uit de Betuwe, gelegd fchynt; dochten aanzien van den tyd, is alles even onzeker als van de andere dyken hieromtrend. De aangehaalde handveste van Graaf floris*» V, verleend inden jare 1277 , heeft waarfchynelyk betrekking tot dezen dyk gehad, en nog klaarder blykt uit de overeenkomst van jan den XIII, Heer van Ar. hel, van den jare 1284, dat hier toenmaals reeds eene bedyking was, die de Ameiden zydwind genaamd werd, en aan de Zierik lag, langs welk water de Souwendyk loopt (f). Hy neemt eenen aanvang aan de Lek by Ameide, en gaat voort tot Meerkerk, wanneer hy den naam van Souwendyk verliest, en met die van Bafeldyk langs het land van Arkel flrekt tot aan den Arkelfchen dam.

De Souwendyk is een binnendyk, en waarfchynelyk veeleer gelegd dan de Diefdyk.

De dyk, welke van den Arkelfchen dam tot aan Gorinchem legt, wordt de Lingendykgenaamd

AU

(*) P. c. hooft, Nederl. Eist. bladz 1178.

Ct7 Kemp, Uefchiyving van Gorinchem, b.adz. 58.

K 4