is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2©2 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

,i nacomelingen , Biffchoppen Wtrecht, voer. „ tane altoes houw ende ghetrouw wefen fullen. „ alfe goede Geftichts Lude horen rechten Lants! „ Heer fchuldich zyn te wefen. Ende dat wy „ ende onie Nacominghe ghetrouwe hulpers zul. » len wefen des BilTchops van Utrecht, die nu » is, ende wefen fal in der tyd, teghens allen „ den ghenen, die hem ende fynen Gheflichte „ van Utrecht deren of fchaden wouden, ende » °a,c wv hem ende fynen na - comelingcn, Bis. „ lchoppen Wtrecht, totalretyt, alfewvsver» ™c morden, des Gheftichtspalen, tuffehen „ Node ende Bodegraven, zullen helpen houden „ ende befchermen, nae alle onfer macht; en „ zoelen oeck fyne Heerlickheydt, ende fyne „ Gherechten ftercken, fyne Panders, fyne Bo„ den, ende zyn's Officialen, die haer Daghe„ Brieve ende Banne-Brieve brenghen, vorderen, " befc,hermen' Me onfer macht, zoc-

„ dat hem gheen arch en ghefchie. Ende dat wy „ ons teghens den Biffchop van Utrecht, die is, „ ende wefen fal in der tydt, noch tiegens der „ btadt van Utrecht, nimmermeer verzetten en „ zoelen, met hem altoes te doen in allen zaec„ ken , wes wy onfen Gherechten Heeren fchul„ dich zyn te doen. Ende dat wy nimmermeer „ daartoe helpen en zullen raeden, nochte wi„ fen, noch daermede wefen, dat hem yemandt „ hooghei- Gherechte onderwynde tot Montfoerde. j, anders dan die Biffchop van Utrecht, fyneJviaer„ fchalck of fyne ghewoerden Bode. Ende dat „ wy nimmermeer die Stede van Montfoerde ves„ ten en zullen mit Mueren, mit Graften, noch „ m gheenre manieren, ten fy by wille des Bis. „ fchops van Utrecht, ende goetduncken zynre ' „ Stad van Utrecht, Ende waer dat zake, dat wy

„ of