Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÊN KLEEFSCHE OUDHEDEN, 20Q

„ tiende niet meer feiten, na finen goetdun eken, „ mer hi felfe vercopen, of mennen doen, na den gewoonte van den Lande, item , van der „ Dykgravefcap zullen die Biffcop, en die Borchgrave beyde hoer betoen brengen, by der Ec„ clefye , Ridderen ende Knapen. Énde wie „ der Ecclefye, Ridderen ende Knapen donót „ dattet fcoenfte betoen heeft, die fel in den be* „ fit bliven, ter tyt toe dat hem die ander mit „ recht dair uyt wynt... item, dat dieBorch0 Srav"e o vergeve der Ecclefye ende der Stat van ,, Utrecht, hwsgelt, ende in geit dat hy gebuert „ heeft, dair hy gheen quitancie of en heeft. „ Item, zei die Borch - grave van Montfoort dert „ Brief van Biffcop Jan van Naffomven, die hy ,, yoertytsgetoent heeft, in den Capittel fütrecht „ in onfen Arents handen, Biffcop van Lndk ,, leggen, mit fuiken voirwaerden, dat de Bis,, fcop van Utrecht, ende die Ecclefye, den „ Burch-grave alfulcken Brieven geven zeilen, „ als ons Arent Biffcop vmLudic doncl, dat hy „ ende fyn nacomelingen medebewaertfyn, van allen zaken, goeden ende erven, in den voirfz. Brief van Naffbuwen begrepen; uitgefceiden der Hoger Heerlicheit. Endewairt, dat die Bis„ fcop, ende die Ecclefye hem zulken Brief niet „ geven en wouden, fo fel die Borch grave voirfz. „ den voirfz. Brief weder hebben, ende den ,, Biffcop ende de Ecclefye Brieven geven , dat „ hy, of fyn nacomelingen, overmits den Brief, „ nimmermeer die hoge Heerlicheit anfpreken eri „ zeilen, fo dat fy dair mede bewaert zyn.. è „ Item, feilen allen gevangene, oervede, onbe. „ taelt geit, van gevangenen in dezen oorloge4 „ ende dode tegens dode, brant tegens brants „ roef tegens roef quyt wezen, endeelcbefoent V. DEEL. O , we.

Sluiten