Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsciie o tTD heden. 19

clienften, welken door den onderpastoor verricht werden, zouden waarneemen; en dat zy aan de pastoren, welken Ridders van denDuitfchen orden* en doorgaans uitlandig waren , zouden opbrengen, wat de onderpastoors aan hun plagten te geven. Daardoor gebeurde het, dat de prior der Karmeliten, ook naderhand tot prior van St. Nikolaas benoemd werd. De Heer h. van h e ijsse n verhaalt dit, en daaruit blykt, dat het gezegde van h. van rhyn, dat namentlyk de giften aan de ridders van het Duitfche huis gedaan , geen voortganghebben gehad, niet verfhan moet worden van het bezit der St. Nikolaas kerk ■ doordien zy hier uitdrukkelyk pastoors van St. Niko* laas genaamd worden; maar wel van de plaats of grond om te betimmeren, doordien zy niet daar. maar elders hun huis gebouwd hebben.

Deze St. Nikolaas kerk ftaat aan de vesten, en naast dezelve heeft weleer het Karmeliten klooster geftaan. In vroege tyden had de kerk twee torens, van dezelfde gedaante, gelyk nog op de St. Paulus kerk kunnen gezien worden. Doch ten tyde van de verandering van den Godsdienst, is een der torens ook veranderd, en een weini^ lager en ronder gemaakt, om het uurwerken de klokken daarin te plaatfen. Hiervan vindt men het volgende aangetekend (§).

j, Claas Coeman is den 18 Jany 1581. betaalt, „ van dat hy den Tooren van St. Nicolaas de 9, leyen afgedaan heeft, 't welck hem by bueren j, aanbeftaayt was, om elf Gulden.

„ Den-

(*) Zie hem in de aanteekening op h. van hsussen 2de deel, bladz; 102. Q) Ibidem b!adz. 81.

ii) &< MATIHi de fundat. Ecclef, pag. 183 6' 184, 13 2

Sluiten