is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 kabinet van nederlandschë

gebroken, en in de plaats van hetzelve heeft men huizen en tuinen gebouwd tot geryf der burgery. Niets van de gehele abtdy is ftaan gebleven , dan een zeer klein Choor der kerk , waarin nog eenige graflieden en wapens van edellieden gevonden worden.

Onder de gewezene Abtdisfen werd eene eeisabeth von Amftel, welke omtrend het jaar 1549 regeerde , zeer geprezen ; men zegt van haar, dat zy het gebouw der abtdy veel verbeterd, alles in eenen goeden ftaat gebragt, vele landeryen voor de abtdy gekocht, alle fchulden afbetaald, en vele gelden op renten uitgezet heeft. En dit alles niettegenflaande de veelvuloige knevelaryen en verfcheidene fchattingen , welke zy geduurende haar beftier heeft moeten opbrengen.

Weleer ftond 'er binnenbreek ook een klooster van reguliers vrouwen of maagden , welken kanonnikesfen genaamd werden, en St. Agnes tot patronesfe hadden. Dit klooster ftond by de kerk van St. Nikolaas, doch wanneer en door wien hetzelve gefticht is, blyft geheel onzeker en onbekend (*): de volgende infehriften, zeggen de oorfpronglyke fchryvers van dit Kabinet van Oudheden, fchynen veelmeer eene herbouwing dan ftichting van dit gebouw te kennen te geven. Aan de buitenkant van den muur was weleer een fteen, waarop met vergulde» letteren het volgende in de Latynfche taal te lezen ftond:

„ Deze Kerk heeft de Heere gefticht, tot Lof „ en Glorie van fynen Grootdaadigen Naam, in „ 't Jaar 1512."

In

(*') A. matt 11. de fundat. pag. 242.