Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden.

33

kers van dit fpel. Houdende wy ons en alls die braave Leden van den Raad, welke zich met ons in dezen, ter voldoening aan de redelyke volksftem, verëenigd hebben, vry van alle de voornoemde en zeker te wachten gevolgen. In

verwachting nu van eenen beteren uitflag van zaaken en een antwoord deswegens, vóór en aleer deze Vergadering zal gefcheiden zyn, ten einde daarvan behoorlyk rapport zo aan de hier vergaderde meenigte, als aan onze refpeétive Constituenten te doen, enz."

Deze aanfpraak geëindigd zynde, werd ook in gefchrifte overgegeeven , en de Commisfie uitgeleid in de zogenaamde Groene-Kamer, om aldaar den uitflag der raadpleegingen van de Vroedfchap af te wachten. Doch de Secretaris van voorst, buiten de Raadkamer geroepen zynde, en weder binnen gekomen, berichtte: dat hem in de Groene - Kamer, in tegenwoordigheid van den Heer Raad smissaert, en andere Geconftitueerden , door gemelden ondaatje, naar zyn beste onthoud, hoofdzaakelyk was gezegd:

„ Dat het tegenwoordig de crifis van zaaken „ was; dat het thans moest decideeren, of de Volksftem zoude gehoord worden, en of de. „ zelve in haare billyke verzoeken zoude flaa„ gen, dan wel afgeweezen worden; in welk ,, geval niet alleen de Stad en Provincie, maar „ de gantfche Republiek 'er van wagen zoude. „ Dat de Burgery aan het woelen was, en de Geconftitueerden genoodzaakt had, om hunne v Vergadering van heden morgen van 8 uuren

„ af tot op dit oogenblik te continueeren.

Dat zy in de zaak van den Heer j. sich terman volftrekt afdoening begeerden! — Dat ?, de toegangen van het Stadhuis van alle kanten VII. deel. C f> be-

Sluiten