is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden. 0.2$

Een zeker oproerig Burger van Vianen, gys. bert van ba es genaamd, die dikwyls tusfehen deze Stad en Utrecht heen en weer reisde, fmeedde eenen aanflag, om Vianen aan die van Utrecht over te geeven. De Stichtenaars volgden zynen raad, en zonden ten dien einde vincent van swaanenburg, met eenige gewapende Burgers , op den beftemden tyd naar Vianen. Deze overrompelden by nacht de Kuilenhurgfche Poort, en maakten zich zonder veel moeite meester van de Stad Vianen, waar men op geen vyandelyken aanval verdacht was. jo* ris, Bastaard van den Proobst van Utrecht, Gouverneur van 't Kafteel Bateflein, zulks zien» de, week op den zwaaren Toren van St. Paul; hoopende van daar zich zeiven en het Kafteel te zullen behouden en befchermen. Doch die van Utrecht vielen hem met zulk een geweld aan, dat hy genoodzaakt werd, niet alleen dien Toren, maar ook het geheele Slot over te geeven. Vincent van swaanenburg, over de goede gevolgen dezer onderneeminge wonderlyk wel in zynen fchik zynde, maakte nu toeftel om de Stad cn het Slot, welke hy toen geheel in zyne magt had, niet eerder weder over te leveren, noch aan die van Utrecht, noch aan den Heere van Brederode, dan wanneer men hem zyne geheele bezolding zoude hebben voldaan en opgebragt. Ondertusfchen plunderde hy het Slot, waarin veele kostbaarheden waren; onder anderen vöor meer dan 2000 Rhynfche Guldens aan Zilverwerk, den Jonker van Brederode toebehoorende; benevens alle de Brieven, welke aldaar bewaard werden; als mede veel Geld, Zilver en Kleinoodien, welke de Burgers en anderen daar op gebragt hadden, ter waarde van veele duizend Guldens.