Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden. 231

„ hoorende, te ontfangen. ende ons daar's Jaars „ eens rcliqua ende rekeninge of te doen; ende „ allen verdwaalden Renten ende Goederen daar ,, toe ftaande, ofte toebehoorende, te recupe-

reren, ende indien 't noot fy, rechts daarom „, tefpreken, voor allen Rechteren, Geeftelick „ ende Weerlick; ende alles te doen; dat een „ goet Stadhouder ofte Officier, ende een Burch-

graaf van Rechts-wegen ende ooek na ouder j, Coftumen ende Poffeffien fculdich is te doen; „ revocerende mits dezen alle andere Commis-

fien , ymant gegheven van dezer Stanhouder5, fchap des voorfz. Burchgraaffchaps van Utrecht, ., geduyrende deze onze Commiffie, tot onzen „ kenlicken wederzeggen. Begeerende an allen „ Officieren, deze onze Officier te willen by-

ftandich ende behulpelyck zyn, tot defenfie „ van ons voorfz Recht des voorfz. onzer Burch„ graaffchap van Utrecht, gelyckerwys zy wil5, den heur-luyden van ons ofte onzen Officieren j, in gelycke faacken gedaan te worden.

„ Gedaan ende gegheven onder onze gewoon„ licke Handfchrift ende Segel, hier beneden op „ 't Spatium des Briefs gezet, den leften dach

van April, Anno yyftienhondert ende tv,'ee-en

twintieh.

.(Was geteekent:)

Brederode.

Ondertusfchen is het aanmerkelyk, dat deze Waardigheid in Leen werd gegeeven; blykende onder anderen uit het volgende (*):

si Ex*

O A. ma tt heus dt Jwe Gladii. pag. 391.

P4 '

Sluiten