Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

ring niet tot den Eed is toegelaaten, als UEd. Mog. gelieven te overweegen, dat het Formulier van den Provinciaalen Eed bevat: Ik beloove ende zweer e, alle Privilegiën, Handvesten, ende Gerechtigheden van den Lande van Utrecht, ende de drie Leden van dien, als ook de oude wettige ende welherbragte Costumen, te zullen voorfiaan , ende helpen defendeeren , ende handhaven, enz.; en dat of wel by het llot van den Eed is bygevoegd: ende dat ik mede puncluelyk zal obferveer'en ende nakomen het Reglement, nopende het be{iel ende beleid van de Provinciaale Regeeringe in den jaare 1674, hebben wy vertrouwd, dat men het Formulier van den Eed niet contradictoir aan dtgzelfs inhoud te begrypen hebbe, te weeten, dat het Reglement begreepen moeste worden, geene andere kracht of werking te kunnen of te mogen hebben, dan voorzoo verre hetzelve bevonden werdt, met alle de voorfchreeven Privilegiën, Handvesten, en Gerechtigheden van deezen Lande, en de drie Leden van Staat, als ook de oude wettige en welherbragte Costumen in te Jlemmen: in welke gedachten wy nog te meerder verfterkt worden, als de Heeren Gecommitteerden van UEd. Mog. tot de bezwaaren van de respective I'ngezeetenen deezer Provincie, by derzelver uitgebragt Rapport ('t welk UEd.Mog., ten fine van onze Confideratiè'n, aan ons hebben doen toekomen) alle het fcrupuleufe, dat hem anderzins, ingevolge van den door hem gedaanen plegtigen Eed tot obfervantie van dit Reglement, kwam te verbinden, van Hun Ed. werdt weggeruimd, als zy zich te binnen hragten, hoe zy by dien zelfden Eed, welke hen tot de obfervantie van dat Reglement verbondt, in de allercerjle plaats gezworen hadden: alle Privilegiën,

Hand-

Sluiten