Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden. 33

den, zo men wil, bedoeld worden de Heeren franciscus adkianus van der kemp, toen Leeraar der Doopsgezinden teLeyden, en p! chastelein. Secretaris van 's Lands Univerfiteit in de gemelde Stad, en Schout van Leyderdorp. Zeker is het, dat beide deeze Heeren dikwyls geraadpleegd werden, veel invloeds hadden,"en ieder over een Vaandel Schutters het bevel voerden.

Eene andere zaak veroorzaakte ten deezen* tyde onder de Regenten eene merkelyke oneenigheid, en onder de Burgery, of fommigen van dezelve, geen gering misnoegen. De vast. Helling eener Publicatie by de Staaten 's Lands van Utrecht, in het begin van Hooimaand, was hier het ftruikelblok, waarvan de merkwaardige inhoud deeze is:

„ De Staaten van den Lande van Utrecht doen te weeten: Dat onlangs aan ons zyn ingediend zekere Renuesten op den naam van diverie Perfoonen, zich noemende Burgers en Ingezeetenen deezer Provincie, inhoudende, als het ware, een Voorfchrift, op welke wyze, naar de gedachten van de Supplianten, voor 's Lands welvaart en behoudenis door ons behoorde te worden gewaakt, en langs welke wegen, volgens hun gevoelen, de ondergang van dit gezegend Gemeenebest koude worden voorgekomen; en behelzende alzo, onder voorWendfd van zorge voor het algemeen belang, verfcheidene doleantiën en verzoeken , voorgesteld in zodanige expresfiën en tournures, welken klaarlyk aantoonen, dat de inftellers en bevorderaars van de Ondertekening van dezelve Requesten, het genoegzaam vertrouwen op ons, hunne wettige Hooge Overheid, (wien nogthans, te famen met en benevens de andere

VUL deel. C h0O-

Sluiten