is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOS KABINET VAN N E D E K L A N D S C fl E

Refolutie van den Raad aan den Commandant der Troupes te communieeeren, en de Poorten tot den inmarsch open te ftellen; dan, de Commandant de nys difficulteerde hierïn te bewilligen , ten zy aan hem door den Secretaris Copie van deeze Refolutie tot inmarsch werdt ter hand gefield, om zich, des noods, ten allen tyde en alöm te kunnen verantwoorden ; hetwelk by de genoemde Meerderheid werdt toegeflaan, en door den Secretaris de Copie oogenbliklyk aan den Heer de nys ter hand gefield, terwyl vervolgens de Vergadering een einde nam.

„ Deeze eindelyke Refolutie den Volke bekend wordende, werdt door het grootst gedeelte dezelve met verachting en ontroering vernomen, zoo dat zy hun geweer en wapens van zich, en vóór het Raadhuis, wegwierpen, om zich, met achterlaating van alles, zoo veel mogelyk, door de vlugt te fauveeren.

„ Waarin byna alle hun oogmerk bereikt hebben, hoe zeer de Stad aan alle kanten van buiten bezet was, en de vyandlyke Troupes reeds bezig waren om binnen te trekken; behalven (zo als daarna gebleeken is,) dat de Heeren de

nys, delafaille, van der kemp, en de

wys ongelukkige flagtóffers geworden zyn, en door den Commandant van Quadt in het huis van den Heer delafaille zyn opgefloten, en op de omzichtigfle wyze bewaard en Krygsgevangen.

„Ziet daar, Edele Mogende Heeren! zoo kort mogelyk het gebeurde myner nu beklagenswaardige Stad en Burgery, naar waarheid ter neder gefbêld. Recommandeerende dezelve aan de byzondere attentie en protectie van U Edele

Mo-