is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21(5 KABINET VAN NEDERLANDSCHE

, verfiert, dat oproerfein te doen afleggen, , vóór dat gy door eenen Afgevaardigden des, wegens den wil van eenen afwezenden on, rechtvaardigen verneemt, terwyl dus onder, tusfchen de Stad op Oranjes-geboortedag door , eenen moedwilligen Oproerkraaijer beroerd , wordt? —

, Zo 'er dan waarlyk onder ulieden zyn, (en , geen Burger uwer Stad wil alsnog hieraan twyf, felen) die met afgryzen de plaatshebbende , gruwelen befchouwen, zy zyn verplicht hunne , ftem, met die der klaagende Burgery, te ver, heffen tegen het onrecht, het geweld, de oni derdrukking! — gy zyt dit verplicht, myne , 1 ieeren! niet alleen om uwe Burgeren , maar , ook om u zelfs wille, op dat men u verönt, fchuldigen, en naar uwer waarde fchatten, , eeren en beminnen kan, — zo gy hiertoe , niet fpoedig befluit, zo gy hiertoe geen moeds , genoeg bezit, wyt het dan aan u zeiven, dat , zy, die uwe denkwyze niet kennen, u als , medeplichtigen aan alle de gruwelen uitkry, ten j — en zy, die uwer gevoelens bewust , zyn, u als de lafhartigfle flaaven verachten, , ja u nog meer vervloeken, dan hunne dwinge, landen, die openlyk voor Vrienden en Be» , fchermers van geweld en onrecht uitkomen !

, Groote Regeerer der Waereld! — Gy ziet , de ü tergende onderdrukkingen , welke de , braave Bewooners eener aanzienlyke Stad tot , hier toe geduldig moeten verdraagen! Gy , weet, dat hunne verwachting op menfchelyke , hulp byna ten einde is! Gy kent de Boosdoen, ders en hunnen opzettelyken moorddaadigen , toeleg! hunne verborgene famenzweeringen , zyn voor Uwe heilige oogen in het helderst