Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN KLEEFSCHE OUDHEDEN. 423

maar beloofde, 's anderendaags de zaak in den Raad te zullen brengen.

Onder dit alles viel de duisternis; doch met dezelve vermeerderden ook de oproerigheden en plunderingen , en duurden tot omtrent middernacht, wanneer dezelve eenigzins bedaarden; , hoewel niet alleen door de voorzorge der Ronde doende Militairen, van eenen van welken verhaald wordt, dat dezelve vuur gaf, waarfchynlyk tot geen ander oogmerk, dan om de eenigzins bedaarde gemoederen van nieuws gaande te maaken.

Op Woensdag fcheen de boosheid een Rustdag te houden; doch 't was alleen om, even gelyk de eerlyke Daglooner, na eenen vermoeijenden arbeid zyne krachten herfteld te hebben, met vernieuwden moed het werk te hervatten. Want alles, wat de woedende plunderzucht en uïtgelaatenfte moedwilligheid kan uitdenken of te werk Hellen, leverde de volgende Donderdag uit, in zulk eene ruime maate, dat het eerlyk gemoed zich naauwlyks kan verbeelden, dat de menschlykheid tot dien trap van verbastering kan overflaan. Aan alle oorden der Stad hoorde men van niets anders, dan van aanrandingen van Burgers, fchenden van huizen en inflaan van glazen , oproerig fchreeuwen, dreigen yan moorden en plunderen, en 't geen verder de toomlooze woede kon uitdenken: en dit alles, zonder dat men, ter beteugeling "van het geweld, eenige middelen fcheen te kunnen vinden.

Vertwyffeling, woede, angst en vreeze waren de verfchillende aandoeningen , welke in de harten der Burgeren elkander van tyd tot tyd afwisfelden , en het hoogffce toppunt van edele verontwaardiging beklommen, toen zy vernamen,

Sluiten