Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRYVINO. 29

te hebben gegeeven, en het geene tot aflceerïng van zulk eenen geweldigen gedreigden aanval moeste worden gedaan > ter befcherming van de by de Voorvaderen zo duur verkreegene regten, vryheid en onaf hanglykheid , als waar toe niets onbeproefd, maar alles opgezet diende te worden, ten einde dezelve aan de nakomelingfchap ongefchonden over te laaten, had zekerlyk een ruim veld kunnen openen, om, by deze algemeene petitie verfcheidene gewigtige aanmerkingen te voegen, dan de Raad betuigde, in'dat geval, niet te weeten waar mede te moeten beginnen, en veel minder waar mede men zoude moeten eindigen, zo dat Hun Ed. Mogende en zyne Hoogheid best geoordeeld hadden daar van zich niet in 'tbreede uit te laaten , oordeelende het zelve te minder noodzaaklyk , aangezien zy zich volkomen overtuigd hielden van den vollen yver en bereidwilligheid, waar mede de Heeren Staaten Generaal, nevens alle de Hooge Bondgenooten, reeds aangedaan waaren, om toe behoud van de gemelde dierbaare panden alles te willen aanwenden

1785.

Sluiten