Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HTSTOBiB-BESCHRYVIXG. 20

keerde weder te rug naar het Stadhuis, wandelde vervolgens naar de zogenaamde

Breede-plaats, alwaar de Studenten, op hunne kosten, een tempel van Minerva hadden vervaardigd, en, naa deze zeer naauwkeurig bezigtigd te hebben voorts naar de Academie, daar, op de kamer van de Bibliotheek, een maaltyd van meer dan honderd Couverts was toebereid: By het inftellen van drie byzondere conditiën, die hier gedronken wierden, namentlyk , de Heeren Staaten van Friesland, zym Hoogheid en Vorjïelyke Famielie, en 't 'bloeyen der Hoogefchool, hoorde men-telkens het klokken geluid en 't affchieteri der Kanonnen. Deze maaltyd vrolyk geëindigd zynde, befchouwde de Princes en kinderen , met het ganfche aanzienlyke gevolg, voor en.agter gedekt door de Schuttery en 't Genoodfchap, den zeer fraay verligten Tempel, die by het zeer gtvnftig wcêr eene fchoone vertooning. maakte en gingen vervolgens in de gereedleggende Jagten, waar mede zynaarLeuwaarden te rug keerden,

Ondertusfchen eindigden zyne Hoogheids verrichtingen te Breda, en deeden hem

be-

178^

Sluiten