Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iUSTORIE-BESCHRYVING. %f

kragt, tegen te gaan, en zodaardgegrond ilaagen te verydelen , die de ondergang der Vryheid van dit Gemeenebest onraiddeiyk ten gevolge hadden. De bevinding had nu geleerd, hoe onmogelyk het was een oorlog met vrucht te voeren, terwyl het Vaderland, dooroneenigheeden, wantrouwen, en onwilligheid, verdeeld bleef; zouden derhal ven de dryf veeren yan Nederlands Staatkundig lighaam de vereïfchte beltendige werkzaamheid wederkrygen, dan, was de rust van buiten ten hoogften noodzaaklyk , voor al wanneer dezelve zodaanig wierd ingericht, dat de onaf hang' lykheid en welvaard daar mede konde worden bewaard , en de zaaken by de buitenlandfche Mogendheeden zulk een aanzien kreegen, dat de Vreede en Neutraliteit van de Republiek wierd geëerbiedigd, Veele braave en aanzienlyke Leden van het Staatsbeltier, en Regenten derbyzondere Steden, oordeelden het welvoegzaam en pligtelyk, met onvermoeide pogingen, de te lang verdonkerde en uit zyn geheel ge. bragte Voorrechten, grondig te leeren kennen en herlteilen; terwyl een groot getal an. deren, van begrip waren, dat de Volks Hem C 3 Secn

785.

Sluiten