is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyftiende deel. Vervolgende met het jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-I) ES CHRYV ING- 91

houd zy ten volften goedkeurden en vasthielden, beveelende voor het overige de Republiek in het algemeen en de Provincie van Holland in het byzonder, in de hooggefchatte vriendfchap van zyne Majefteit.

De bekommeringen welke men hadverfpreid uit hoofde van 's Konings ongenoegen, vervielen wel haast, na dat het gerugt algemeen wierd dat zyne Majefteit Hoogstdeszelvs goedkeuring had gegeeven op dit antwoord.

Maar in tegendeel zo vermeerderden de bedenklykheeden over het naaderend onheil in Gelderland, aangezien de meerderheid, der Staaten van die Provincie zich met alle kragt verzetten tegens het gedrag van de ganfche weldenkende Burgery, die, afkeering van het geene naa geweldaadigheid geleek, zo wel als bet beste deel van hunne vertegenwoordigers , begreep," dat de Heeren Staaten niet van oordeel waaren, om de Volksftem te fmooren, en hun den weg van klagten en van Regten af te fluiten; maar dat, wanneer zy zich als ftille en getrouwe

in-