Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 VADERLANDSCHË

I?%6.

het Bataaffche bloed al kookende door de aderen vloeide, nimmer daar onder de halzen zouden bukken; het zoude te eeniger tyde aan geene middelen ontbreeken om de zelve te verbryzelen, zichverlaatende op den God hunner Vaderen, door wiens hulpe zy veel Iterker kluisters hadden weeten te vernietigen, met verder vertrouwen op hunne Bondgenooten, die by het aangaan der Unie zich onderling hadden verbonden, om met goed en bloed, elkanderen by dé duurgekogte Vryheid, Rechten, en Privilegiën te handhaven. De vertooning van een Krygsmagt zoude hen in dezen niet affchrikken, alzo zy ook Haat maakten op de Menfchlievendheid, braafheid, en Vaderlandliefde, van de zulken, die in mee. nigte onder hetKrygsvolk gevonden wierden, en 'er voorzeker wel verre af waren het behoud van 't Vaderland vaarentelaaten, en zich te doen gebruiken tot onder, drukking en voortzetting van de Slaaffche oogmerken. Het was voorwaar ten hoogften te wen-

fchen,

waanen die Ketenen reeds geklonken të hebben, de Burgers en Ingezetenen, die

Sluiten