is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zestiende deel. Vervolgende met het jaar 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI2 VADÏïLANDSCHI

veroorloven , en in te willigen, dat dia twaalf Leden, uit de Requesterende Burgery benoemd , door de Gemeenslieden wierden onderhouden , en dat ieder van dien, vervolgens, met elk der Burgers en Ingezetenen daar over fprak; doch deze toegeevenheid hielp in het tegenwoordig tydfüp ceven weinig; de vergaaderdeBurgery begeerde eenfïemmig , dat aan gemelde heeren gemagtigden uit het kwartier van Nymeegen bericht zoude worden, hoe volftrekt zy weigerde Croocceus als Gemeensman te erkennen, en dat zy het aan zyne Hoogheid den Stadhouder geen dank wist, dat, zo lang als Hoogstdezelve eenige invloed had in het aanbellen der Gemeenslieden, hy dan acht gaf om geenen anderen aan te Hellen als cot genoegen der Burgery, aangezien dit zyn eed en pligt mede bragt, en dat zo hy daar tegen aandrong, [zo als zy vermeende dat de Vorst in het tegenwoordige geval deed zien] zy als dan , ten allen tyde, even gelyk thans, naar recht enbillykheid zoude handelen: dezegeestgefteltheid werkte met geene mindere onverfchilligheid op

die