Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

htstorie-eesciir YVING, 27 <>

S'uurgekogte vryheid, niet alleen van hun, maar ook van hunrte verdrukte mede broederen in andere Provinciën , die tot de Heeren Staaten van Holland hun tcevlügt naaraen; houdende het voor 't overige daar voor, dat zy aan hunne verplichting en fchuldige dankbaarheid zouden tekort doen ^ indien zy zich niet , als rcgtfchaapen Nederlanders verbonden , om de vryheidademende pogingen van hun Ed. Gröot Mogende tot eene grondwettige herflelhng, op alle mogelyke wyze te onderfteunen, en hunne dierbaare perionen tegen 'allen aanval van geweiden heerschzugttot den laarten le vensfnik kloekmoedig te verdeedigen.

Diergciyk een adres wierd door een aan* tal Burgers van Rotterdam ter Staatsvergaadering ingediend; en men bepa?lde zich alomme, höofdzaaklyk totdeaangenoniene Rellingen, dat 'er geene bewyzen waren dat de Stadhoudereenig goed gedaan, of dé welvaard van het Land verbeeterd had; Eyne Hoogheids gedrag van verdeediging tegens de geweldaadige Engelfche aanvallen konde het licht niet vselen; Land en

XVI. deel. P Zee-

1785.

Sluiten