is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zestiende deel. Vervolgende met het jaar 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.tiÈSCïiaYVING. 3 IJ

Want [zeiden Hun Ed. Mog:] hoeverre men het regt van betaalsheeren op het Krygsvolk zoude begeeren te trekken, nimmer kon het zo ver gebragt worden, dat zódanige betaalende Provincie aart uie Krygslieden bevelen zouden kunnen geVen, waar door dezelve aan deriSóuvérein Van het grondgebied'onnut, zo niet gevaarlyk, tevens ongehoorzaam en verbreekers van hunnen gedaancn eed moesten worden; En echter hadden de Staaten vari Holland zich zodanige bevelen veroorloofd te geveri in Gelderland en elders; ja by rondgaande brieven de overige Bondgenooten tot gelyke bedryven, ten opzigte van de troupert ter hunner betaaligeri ftaande getragt te beweegen.

Doch de Staaten van Friesland hielden het daar voor, dat het nier, alleen deönbeftaanbaare bevelen aan de Krygslieden^ ter betaaling van Hólland, ftaande; waren, welke ftöffe tot klagen gaven , maar dat Hüri Ed. Gr: Mog: , over het geheel,' zich , in de zaakert vin Hatterri en Elburg, niet hadden gedragen op eene wyze; die voor een Bondgenoot^ met betrekking £ 2 ge: