Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORiE-BESCHRJJÉVINÓ. 29

de gemagtigden derjxirgery te Leiden aan de groote Vr^'dfchap aldaar te kennen, dat, in deze verlichte eeuw, de heilryke invloed der ontwaakte vryheid , en de fteedstoeneemende kennis der waarachtige rechten van burgerlyke maatfchappyen, die, in veele landen, haatelyke partydigheden en den verderflyken geest van vervolging hadden verwonnen, ook hunnen geëerbiedigden Souverein , en veele byzondere regeeringen in dit Gemeenebest, hadden aangefpoord, tot het neemen van zodanige befluiten, die, overeenkomftig met zodanige edelmoedige beginzelen, door de geheele natie dankbaar waren toegejuigd. Dat, ten dien opzigte, vooral opmerking verdienden zodanige befluiten, die, het zy op begeerte der byzondere burgeryen, het zy uit eigene beweegingen der regeeringen, genoomen, in de begeevinge der ftedelyke ambten, en bedieningen, de na. tuurlyke en zigtbaare regten der burgeren gehandhaafd, en denzelven de billyke voorkeur altoos hadden afgeftaan, boven vreemdelingen, wier verdienften niet zelden daar alleen op uitkwamen, dat zy alle de vernee.

1787-

Verzoek der Leidfche Burgers aan de Vroedfchap aldaar*

Sluiten