Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRYVING. 37

akelige beroerte in die ftad; men kondeniet ontkennen , dat daar in doorblonk, hoe 'er laage konstgreepen plaats hadden gevonden , die deze gemagtigden der burgery , in hun verzoakfchrift aan de heeren Staaten , noemden, ftreeken van een vaderland haatende party , ten einde den geest van misleiding onder een blindgemeen te voeden , en los te laaten ter koeling van een dolle euvelmoed: waar in men, met afgryzen, ten klaarften aantrof ontelbaare pogingen, waar door den braven Elzevier , en zyne burger Compagnie, tot een flagtoffer der ontzinde woede te raaaken , dat magiftraaten , die zich zo hadden gedraagen als in ditbericht betoogd wierd, niet zonder grond, alles moesten aanwenden , wat hun mogelyk was om te beletten dat de vroedfehaps leden niet tot veertig wierden vermeerderd.

Dat verzoek, op den zeven en twintigften ter tafel van hun Ed. Gr. Mogende gebragt, ontmoete by de raadpleeging over dat onderwerp veel tegenkanting, en men hoorde in Rotterdam alomme verfpreiden, dat het aanzoek ter vermeerdering van de leC 3 » den

17*7-

Sluiten