is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zeventiende deel. Beginnende met het jaar 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÏSTORÏE-BESCHRYVïNG. I2r

alwaar, by geleegenheid der verlooting g van een paard, veel volk was famengekomen, begaf een opgeruide hoop zich naar het huis van den Mennoniten leeraar Staal, die reeds met zyn huisgezin te bedde lag, en richte aldaar het uitterfte geweld van plundering en verderf aan, liepen van daar naa de wooning van den heer penfionaris Boreel, Canifius, en eenige anderen, alwaar zy zeer veel moedwilligheeden en fchandelyke fchaa.de- bedry ven pleegden.

Men ontdekte overal eene toeneemen- oproMïgde verfchillende denkenswyze, tusfchen RcpubijJ.dC de Regenten, burgers, en ingezetenen, waaruit niet alleen oneenigheeden gebooren wierden, maar zulk een verregaande haat en vervolging, dat daar door aan de ingezeetenen een onnoemlyk nadeel in de handteering toegebragt, en het zaad van tweedragt weeldrig aangevoerd wierd; alomme dreigden de fchroomlykste gevolgen, welke nog te meer aangezet en in de gemoederen ingeprent wierden, door vuilaartigé lasterfchriften, en liederen,ingericht, om ?elvs de godsdienstigfte onder de verfcheiH 5 #ne