is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zeventiende deel. Beginnende met het jaar 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 V A D ï R L A S D S C H ï *

r.|f 87.dene gelooft - gezindheden tegans elkanderen te verbitteren , en de bloedigfta moordtoneelen plaats te doen grypen, fchoon veele regenten niets anders dan 't waare belang van 't'vaderland, en de rust en veiligheid der ingezetenen, onder het oog hadden, tragtende, metallekragt, de Godsdienst en hurgerlyke vryheid , die pnfchatbaare vastigheden van Nederlands llaatsgebouw, met alle nadruk te handhaven.

Het fcheen vruchteloos, dat de regeering de burgers en inwoonderen ophetflcrkfte aanmaanden, om de,een den anderen in vreede en cendragt te verdraagen , deszelvs welzyn , als leden van eene maatlchappy , te behartigen en bevorderen, zich onthoudende van zamenrottingen,- hee pleegen van mishandelingen, het drukken of verfpreiden van fchotlchriften; deze bevelen waren zonder vermogen , de by-gevoegde ftrafbedreiging zonder kragt, en het ganfche bellier der regtsmagt als. verlamd; de kvvaade oogmerken gelukten alomme , en de goede pogingen bleven zonder uitwerking: Haat en wraakzugtin

te