is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zeventiende deel. Beginnende met het jaar 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2c6 V ADEK.LANDSCHB

-.-^mct opziet tot de Staaten van Hólland,

den Prins had voorgeflagen; daar wasalleen

maar gewag gemaakt vaneenen Vaderlandfchen flap by die van Utrecht, Gelderland en Overysfel, welken by befchouwde, als •ftrekkende zeer tot Eer van den Stadhouder.

By aldien die bedenkingen vrugtc-loos waaren , indien de Prins onverzettelyk beflooten had, by zyne weigering te volharden , dan, begreep de Rayneval, was men verpligt de zaaken aan haar. eigen beloop over te laaten, en wanneer de uit- . komst alsdan tegen Hoogstdenzelven wss^ zo dagt hem, dat de Stadhouder zich niet zoude kunnen troosten , daar aanleiding toe gegeeven te hebben, maar dat Hoogs t,dezclve het zich eeuwig zcude moeten verwytten, dat hy niet had gevolgd het voorbeeld dier groote Vorsten, die de gewigtigfte opofferingen uit liefje voor den Vreede hadden gedaan. De invloed van den Stadhouder, zeide deze Franfche Mi. nistcr , hangt niet af van een voorregt meer of minder, maar alleen van zyn gedrag, en van zyne deugden; welke waarheid