is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus. 1747.-1787.- Suum cuique

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ic5 )

hun kost geld, en aan de landbouwende Colonisren een beter beftier te bezorgen?

XII Welke is de beste wijze van voor zich zeiven te zorgen ? Het overige heeft men niet kunnen lezen. —- Het geen hier van verder worden zal, zal ik in mijnen volgenden melden. enz. .

AD VER TISSEM ENTEN.

Hij Re in ier Nonens, Boekverkooper, zijn de ondcidaande werken, tegen de aangewezen verminderde prijzen te. bekomen.

I. Disfertatio Juridica, over de wettigheid van dezen (laat, ten geyalle van éénen medeburger, het onderde boven te keeren. a 12 duivers.

I(. : over de billijkheid, dat tweemaal honderd en vijftig

duizend Burgers door éénen Burgemeerter bedrogen worden, i 12 ftuivers.

III. ..., — Tarquinius Superbus met recht uitRomen

gejaagd, en of het geoorloofd zij, ten nutte van het Vaderland, een aantal Hechte Regenten ten minste aftezetten? Met bewijs van het tegen¬

deel, a J2 duivers.

IV. Aanduiding van een Groot Plan van Reforme , moest geëxtraheerd uit den I'olititken Kmijer No. 436, waarbij bewezen wordt, dat de Burger zich volkomen vertrouwen moet aan Lieden, die geen oortjen waerdig zijn; zijne belangens en de bewijzen van dien overgeven aan hun, die geboren zijn, óm ze te verkrachten; cn dan de uitkomst van het geval-, ondereen pijpjen en glaasjen, gerust afwachten, intusfehen dat de geweren op zolder verroesten. Ingenaaid, i/ 1 . ie- : :

V. Is Janus dronken, of gek ? Toneelfpel in vijf bedrijven: a 18 duivers. Bij Bartholomeus Motsontius , teTiabel, is van de pers gekomen het Lijden

van den jnngen Sinccrus. uit het Befarabifche vrijelijk rraargevofgd, met eene op. dragt aan den ook op deszelfs verzoek gedimitteerden Heer Hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, en eene aanprijzende Voorreden van den Heer Dommique Cartouche, in zijn Wel-Ed. gedrengens leven Lid van vele Mechanique Genootfchappen, en Hoogleeraar in de Ontleedkunde; zeer geestig gefchreven: in twee deehjens in Octavo; a 16. Stuivers.

Alomme bij de Boekverkoopers is te bekomen: Iets voor Oom en Tante, in het Dolhuis, wegens hunne geëerde famenfpraken over de Toneel aanteekeningen, vervat in eenen brief aan den onfterfe'ijken Nouvellist Schuurjoncen, en den Virgilius onzer eeuw , den Heere j. Mons; benevens eene handJeiding , om Couranten met de uitgezochtste Franfche woord en telardeeren, zonder dat men de taal zelve behoeft te verdaan ; allerkenlijkst aangeduid in de woorden langousferen in plaats van languisferen j terreur puuque, in plaats van fanique, flic. &c. &c. &c.

Op