is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus. 1747.-1787.- Suum cuique

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2H )

•hpeft tot hier toe, niets minder bedoeld, dan een vlagvoerend voorftander van eenigè der twistenden partijen van het Vaderland te zijn; Janus is een wezen, het welk gelukkig genoeg is, om de bedoelingen der Prinsgez.nden, der Ar.dorraten en d-r Democraten, alle van wederzijde te konnen befchouwen; en niets is in ftaat om hem te beletten, een aandachtig overweger te zijn der zotheden van woelende ên heerschzuchtige partijen, welke zich onderling het hoogst bewind betwisten en hier in te werk te gaan op eene wijze, die uit onze afch welligt duizend andere twee hoofdige Janusfen zou kunnen doen geboren worden. — U Hn(W Wel Geb geeft verder niet onduister te kennen , dat , ingevalle Janus zich alleen verlecligen wilde, om de dwaasheden eener zuivere Volksregeenng en de voldrekte nadeelen van het Stadhouderlijk bewind, aan het gemeen voor te houden het hem aan geene befchermers of aanzienlijke belooning zoude ontbrev^n rïan Hoog Wel Geb. Heer, J a n u s is voor foortgelijke uitlokkende aanmoédiein-en ten eenenmaal onvatbaar; Janus .behoeft, voor zijn perfoon, Hechts ?P°r weinig- en ieder ftipjen van denaardbodem is zijn Vaderland, mits men op hetzelve geene Gemeenebest regeering hebbe ingevoerd , welke eenigszms aan die der Verenigde Gewesten evenaare, - Het geen Janus tot bier toe voornam"ijk aan zich heeft voorgefteld, is alleen geweest, om aan de verlichtste z.j*e Landgenooten, voor oogen te houden, hoe onmooglijk het is, eene wezen?!ike Gemeenebest regeering in deze Landen in te voeren, zoo lange er zich on. dir de zoo-genaamde Voorftanders derzelver, geene hoofden opdoen, welker eerli kheid en kundigheden genoegzaam in ftaat zijn , om hen aan het hoofd van fa*. ÏÏlegene ondernemingen te plaatfen. - Het is hem dus geheel onmoogl, k, om Sn het voordel, in uwen brief vervat, eenig het geringst gehoor te verleenen; en zulks zal hem onmooglijk blijven , zoo lange hij niet volkomen lijk overtuigd zal zijn dat eene zuivere Gemeenebestregering eene bloote harsfenfchim geworden i= en dat deze aerde ten eenemaal ongefchikt is, om aan eene Maatfchappij van Waarlijk vrije menfchen de geringste plaats op haar oppervlakte te vergunnen.

Niirmer Hoog Wel-Geb. Heer! hebben derhalven de heimelijke of openlijke vnordanders eener vloekwaerdige Aridocratie den geringsten bijdand van Janus te vé wachten. Het goud , waar mede rijke flaaven pronken, «s in z.jn oog yerTrhtliiker dan de OÏjtf, die door den naakten voet van eenen vrijen mensen betreen wordt — Dan, met welk eenen heeten ijver hij zich voor de zaak der Burgerlijke Vrijheid ook bezield gevoelen mogen, doet het hem tevens leed, deszelfs fefenerming in ^ze tijden, in zulke verfchillende en onbevoegde handen te zien JSbetrouwd Dikwerf dwingen hem de welmeenende , doch averechtfe, pogingen Sn een vrijgeboren volk eenen vrolijken glimplach af, terwijl de ketenen, die I j het zelve noch ziet draagen, en die, welke hij op nieuw voor het zelve fmeeden ziet eene gevoelige traan uit zijne oogen drukken , en hem vergeefsch doen wenfchen, nimmer een ingeboren van dit Land te zijn geweest - N.e.s Hoog Wel-Geb. Heer! is, uitdien hoofde, in het oog van Janus meerder verachting waérdig, dan een Regent, die zijne grootheid zoekt te vest.gen op de puin-