Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 231 )

. Hier cp rust uwe vrees: ■—ma.ir uwe vrees is chimericcj ! Dan, het antwoord,dat Gij eischt, is cathegorisch; — nog catnegorlfcher dan

Uwel-Ed. Geftrenge verwachten kon, zal Janos uwen wensch voldoen, - en

Neêrlands Burgerij, die gij daarin meent belang te hebben, naar zijn beste weten, voorlichten.

„ Janus eerbiedigt de groote ziel, de belangelooze ondernemingen, de gevaar,, lijke pogingen, de ongeveinsde opofferingen, voor de herflelling der Eurger„ lijke Vrijheid, de kunde, de verdiensten, de edelmoedigheid, de ware Vader„ land-liefde van Jonkheer Robbert Jasper van der Capellen tot de Marsch. Hij „ doet meer; — hij erkent hem , ongedwongen , voor den aanzienlijksten , en s, eerlijkste!* Regent der vereenigde Nederlanden !

„ Janus eerbiedigt de groote ziel, de ftoutmoedige ondernemingen, de gevaar„ lijke pogingen voor de herflelling der Vrijheid, de kunde, de verdiensten, de .„ zucht, om het menschdom in het algemeen, en Nederlands volk in'het bijzonder „ van nut te kunnen zijn, van Fredrik, Rhijp.graafen Graaf van- Salm. Hij doet meer ■ „ — hij erkent hem, ongedwongen, voor den kundigsten Veldoversten, in dienst ,, van Nederland.

Janus gevoelt zich dus, volgens uwe meening, We!-Edele Geftrenge Heer, />Zield met ware hoogachting voor die twee Heeren , en gelooft hen, ingevolge van dien in ftaat, om , op eene luisterrijke wijze , tot herftel van 's Lands welvaren te kunnen medewerken.

Hij daarentegen , die laag genoeg is , .om de hulde, de verdiende hulde, die Janus, op dit oogenblik, groot genoeg is, aan de verdiensten dezer Mannen te doen, als eene retractie, het zij gedwongen , het zij ongedwongen , aan te zien kan zich bij deszelfs Schrijveren aanmelden, zij zijn genoeg bekend, op dat deze in de gelegenheid mogen zijn , van htm van zijne verachtelijke gedachten met andere wapenen, te doen te rug komen , dan Courant- of Prul-Schrijvers gewoonzijn te gebruiken.

Weest verzekerd van onze 'ware Hoogachting,

IV E L-E DE LE GESTRENGE HEER!

Uwel-Ed. Geflr. Dienstwillige Dienaars, de Schrijvers van Janus.

DE TWEE OPPOSITEN,

of

D.E GROOTE MAN en DE BURGER; Naar een oud Grieksch handfehrift, vermoedelijk votLucianus, of eenen minderen Schrijver. De Groote Man. Gij ziet, als Burger, mijn Vriend, hoe ik geftadig blokken moet, om met mijne

Kk 2 vol-

Sluiten