is toegevoegd aan uw favorieten.

Neerlands heldendaaden ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74. OORLOG ter ZEE tusschen de

ning, uit zyn Ryk verjaagd, naar Holland kwam vlugten; dog, in het volgend jaar, met eene magtige Vloot naar Engeland gekeerd, zig, na het leveren van eenen bloedigen Veldflag, wederom in het bezit van zynen troon gefield zag. Voor dat Eduard nog genoodzaakt wierdt zyn Ryk te verlaaten, hadt de Graaf van Warwik , onder oogluiking van den Franfchen Koning, reeds de Hollandfche fchepen begonnen te berooven; zelf nam hy 'er dertig van, op Paafchen, cn dagt nu aan niets minder dan de gelieele Zee onder zyn geweld te brengen. Hy boette evenwel kort daarna het onregt, den onzen aangedaan, in een' vinnigen fcliecpsfiryd tegen de Engclfche, in welke hy de nederlaag kreeg : waar op de genoomene fchepen , door eene zeldzaame beleefdheid der Engelfchen , wierden vvedergegeeven. War. wik' ging egter met zyne zeefchuimeryen voort, en bemagtigde, omtrent Pinkfteren', wederom twintig van onze fchepen. Dog Hendrik van Borfele , lieer van Fiere, Hollands Opperbevelhebber ter Zee, deezer roovcryen moede, en oordeelende, dat hier een einde van behoorde gemaakt te worden, rustte fchielyk eene vloot van zesendertig Oorlogfchepen uit, waarmede hy, op den 15 van Zomermaand, naar de kusten van Normandie onder zeil ging, om de zeeroovers ( want deezen naam verdienden zy eer, dan dien van vyanden) op te zoeken, cn hen van hunne pionder* aiekte te geneczen. Hy trof hen aan by den mond der

Setne t