is toegevoegd aan uw favorieten.

Neerlands heldendaaden ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 OORLOG TEtÉ» de VLAMINGEN.

vreeze óf gevaar. ■ » Inzonderheid blonk, in deezen tyd, uit, de yver der Amjlerdammeren ter beteugelinge dier ongeregeldheden; waarom Maxi. miliaan hun ook het regt gaf, van de Keizerlyke kroon boven het wapen hunner Stad te plaaczen. ■ In Westfriesland was men voornaamelyk

in groote vreeze, dat de Vyand, Texel bemagtigd hebbende , deeze kusten zou aandoen , en alles onder brandfchatting ftellen. 'Er wierdt dan bevel gegeeven, dat de Burger èh Landman zig in de wapenen houden zouden: men bepaalde de Seinen, door ontflreeken van vuureh, en klokkengeklep te geeven, indien de Hoekfche in het gezigt kwanten, of ondernamen volk aan Land te zetten ; op dat de Regeering in tyds voor 's Lands welzyn zorgen mogte. De Wagten langs het ftrand geplaatst; de Zuiderzee met Oorlogfchepen bedekt, gaven eene vertooning van den heftigften oorlog. Het volk, dat door het ltremmen van den handel , terwyl alles ftü ftondt, van zyne gewoone winden vcrfiooken was, wierdt nog daarenboven , door afpersfingen deerlyk uitgemergeld. 'Er was voor 't rampzalig Vaderland, dat door den oorlog niet alléén gefchud, maar bykans 't on. derst boven gekeerd was», geene hoop meer over,

nog