is toegevoegd aan uw favorieten.

Neerlands heldendaaden ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 ZEESLAG TÜSSCHEN

nikolaas zanger, bevochten, dat, na eenen zeer hardnekkigen ftryd, de Phoenix onder den eenen , en VVestkappel onder den anderen wegzonk.

Gerbrand schatter, tusfchen den voortocht van monks esquader beneepen , verdedigde zich langen tyd vol moeds tegens zyne aanvallers; en indien zyn fchip, de gulden Dolfyn, geheel doornageld cn zonder zeilen, niet eindelyk ware te gronde gegaan , zoude hy het ongetwyffeld den vyanden duurer hebben betaald gezet. Deeze echter fcheenen over het ongeval van deezen dapperen Held, door een eerbiedig medelyden aangedaan ; want terwyl zyn fchip beneden hem weg zonk , liep hem een Fregat op zyde, en nam hem benevens zyne manfchap behouden over. Ongelukkiger ondertusfchen liep het met deezen edelmoedigen redder af; want na dat hy den Kapitein schatter, benevens de zynen, op een ander fchip hadt doen overgaan, en tot het gevecht was wedergekeerd, werdt, weinige uuren naderhand, ook zyn fchip dermaaten getroffen, dat hy het zelve, benevens zyn leven en al zyn volk, zonder dat men hem eene gelyke weldaad bewyzen konde, verloor.

Onder de geene, die zich by deeze gelegenheid mede zeer manhaftig kweeten, en wier naamen waardig zyn, aan de nakomelingfchap bekend gemaakt te worden, waren ook de Kommandeur de wilde, de Kapiteins marrevelt , swart- van kampen, en andere. Omtrent ten twee uuren na deu middag fcheidden

de