Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R B E >R I C .H T. 'x«

. Wie had, na eene zoo lang- duur ige worfteling' tusfchen de onfchuld en de onderdrukkende overmagc, na eene zoo moeilijk verkrsgene, zoo langzaam voortgezette , zoo grondig beproefde .rechtvaerdiging niet verwagt, — dat een Man, tegens men men geen fchaduw van eenig wezenlijk en bepaald verwijt had weten in te brengen , nu eindelijk in een Land, waar Regelmaat en Wet ge-eerbiedigd wordt, — wat , zeg ik ? — in een Land, daar de Gelijkheid tusfchen alle Burgers , wie zij ook zijn mogen, plechtig tot grondregel van Staat aangenomen eA bezworen is , —. dat, in zulk een Land , een Man, wiens onfchuld op zulk eene fchitterende wijze gelouterd is , nu eindelijk in flilte tn rust de vrugten van zijne, bij de hoogst - geconlHtueerde Magt van den Lande zelve, zoo duur, zoo plechtiglijk verworvene rechtvaerdiging , zoude plukken ? — Van de gebeurtenis zelve (*) zal ik , tot haare eindelijke uit'• , komst,

(*) Elk eerlijk en rechtlievend Burger, — elk Ingezeten, die weet dat geen Land zonder orde en zekerheid voor ieder, wie hij ook zijn moge , beflaan kan ; — elk Liefhebber des Vaderlands, die den Hemel bidt, dat de heiilooze aandrift der fchandelijkjle en onbandigjle FaUte-zugt niet eindelijk alle paaien eener geregelde , aan recht, wet, en orde verbondene Re, geering omverwerpe; — elk Mensch, die gevoel en geweeten heeft, leeze met aandagt de Stukken alhier fub Numeris XVII. en XVIII. en vergelijke ze, in hunnen inhoud en zaffienhang, met al het geen bevorens in dezs zaak was gebeurd„

Sluiten