Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvr VOORBERICHT.

Publycq kunne en moge mede - deelen : En van das recht zal ik mij vrijmoedig bedienen jegens den Burger v ah marle, en jegens allen, die verder zouden kunnen goedvinden zig van hunne jegens•woordige Posten te bedienen, om mij veilig, ten gevalle van hunne Vrienden, in mijne eer en goeden naam aan te tasten. Dan , voor als nog , vleijë ik mij, dat men, door de eindelijke voltooijing der tegens mij zoo veelvuldig gepleegde onrechtyaerdigheden, mij in die, voor mij zelve zeer onaangenaame, noodzaaklijkheid niet zal brengen. — Gebeurt het nogthans eindelijk , dan zal men mij van onbefcheidenheid niet befchuldigen, noch zeggen , dat ik , geduurende den loop der geheele zaak , de gefchrevene en andere IVapenen, die ik in handen hebbe (*) , niet tot het laaift'e ogenblik gezogt heb buiten gebruik te houden.

Een

(*) Hoe zeer ik fleeds gefchroomd heb van dergelijke Wapenen gebruik te mnaken, is gebleeken, toen ik ben genoodzaakt geworden de Misfive, waarvan een Extract-Authentycq alhier fub No. XIV- b. p. 282. gevonden wordt, in 't daglicht te brengen. De Burger van marle had zig veröorlofd bij zijn Rapport, onder meerdere onwaarheden, ook te zeggen (No. VIII. pag. 127. ) " dat de voorziening tot mijne „ remotie op begeerte van het Direüoire - Executif was geno„ men. " Ik had de gem. Misfive ten ontwijfTelbaare bewijze van de valschheid dier voordragt in handen: t- Echter zweeg ik daarvan geheel bij mijne Memorie van Verdediging,

Sluiten