is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaaren 1796. en 1797. Byzonder in de zaak van m{r.} Johan Luzac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. ÏÏ. b. het gedrag der curateuren enz. 15

in den geest der hem toevertrouwde Jongelingfchap heeft ingeplant, dat de meesten derzelven door hunne Vaderlands-liefde, in de onlangs na de Revolutie hen toebetrouwde Posten , uitmunten, waarvan ( om van zijne Leerlingen van vroegere jaaren niet te fpreken) het genoeg zal zijn 'er drie aan te wijzen, die bij de Cornmittés van Algemeen Welzijn en van Juflitie te Amfterdam in de eerde Ampten van vertrouwen zijn aangefteld, zo als van ^ijne overige Toehoorders, tot wier vorming hij meent iets toegebragt te hebben, verfcheidene jegenswoordig de gewigtigfte Posten in en bij hetCommit-té van 't Bondgenootfchap, bij den Hove van Juftitic, bij deMunicipaliteitvan 'sHage,en elders bekleeden.

Daar dit dan de yrugten van des Ondergeteken* dens onderwijs aan 's Lands Hooge-School zijn geweest, en een. niet minder fprekend bewijs zijner grondbeginfels en denkwijze voorhanden is in de Schriften dier Leerlingen, welken zij uit zijnen mond ontfangen hebben, (daar hij in geene tijdenhoegenaamd ooit gefchroomd heeft, die in ge* fchrift bewaard te doen blijven) moet het onop* loslijk voorkomen , dat de vrees voor 't nadeel, 'c welk hij als vijandig van eene Republicainfcae; Regeerings-Vorm in het toekomende doen zoudej zoo veel vermag, daar het bewijs van \reeds gebeurde, van 't geen hij onafgebroken zedert tien jaaren gedaan heeft, onlocheubaar, waereldkundig en voorhanden is.

Edoch