Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'N°. VL het gedrag der curateuren enz. 79

wij op de legaal fte wijze onderrichc waren , dat hij was Redacteur der Leydfche Franfche Courant, begreepen, dat dé aan ons toebetrouwde zorg voor de Univerlkeit vorderde, dat in het tegenwoordig tijdftip aan hem, johan luzac» het onderwijs der Nederlandfche Jongelingfchap in de Vaderlandfche Gefchiedenisfen niet langer bleef toevertrouwd.

Op deze beweeggronden was het dat wij den 2. February dezes jaars Commisfarisfen uit ons midden aan den Prefident van Holland afvaerdigden, wier voordrage het Register der Decreeten van dien dag, uit 's Prelidents mond, in het brcede opgeeft, en waar op, bij alteratie van het Decreet van 8. January, het Voorftel van het Committé vanWaakzaamheid aan ons wierd gezonden, niet om Advis, maar " ten einde wij deze zaak zodanig in ,, Confideratie zouden neemen, als wij tot bevor-

dering van bet welzijn der Univerfiteit zouden „ oordeelcn te behooren. "

De Vergadering egter gelastte ons, om binnea 14. dagen berigt te geeven van het geen wij ter dezer zake zouden hebben verricht: En het was bij deze gelegenheid , zoo als wij reeds boven aanmerkten , dat veele Leden hunne bekommering te kennen gaven, dat Curateuren beoogden om deze zaak te laacen zoo als zij was; waar door dan ook de last, om binnen veertien dagen rapport te doen, 'er wierd bij gevoegd. Ingevolge dit Decreet der Provifioneele Reprejentantm van February , namen

Sluiten