is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaaren 1796. en 1797. Byzonder in de zaak van m{r.} Johan Luzac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. XI. a. het gedrag der cüratïumn enz, 157;

ren binnen veertien dagen na de requifitie gehouden zijn aan dit Committé te bezorgen de precife Poinéten van Accufatie, waar opzij gemeend hebben derzelver Refolutie, in dato 8. February 1795. te kunnen neemen:

Dat ondertusfchen, na het delaijeeren van méér dan een half-jaar, aan de zijde van voorn. Curateuren, om bij het Provinciaal - Beftuur van Holland , door zodanige fpecifique opgave, het beklag van den Ondergetekenden over hunne onrechtmatige en onderdrukkende handelwijze te beantwoorden, mitsgaders uit hoofde van andere redenen en omftandigheden, de Ondergetekende niet dan te veel grond heeft te vermoeden, dat zij Curateuren , door verdere delaijen, deze zaak zouden kunnen en willen fleepende houden, tot dat veelligt, bij expiratie der aanfelling of bij vernieuwing van 't Provinciaal-Beftuur , de jegenswoordige Vergadering over hunne gedragingen, ten opzigte van den Ondergetekenden, niet meer zoude kunnen oordeelen en beflisfen:

Weshalven de Ondergetekende zig keert tot dit Provinciaal-Committé met verzoek, "dat, de „ bovengemelde termijn van veertien dagen ver,, ftreeken en door voorn. Curateuren aan de re„ quifitie niet voldaan zijnde, zij, naar gronden „ van Rechte, van de faculteit, hen bijgemelde ,, Refolutie toegeftaan, om alsnog (na het vrug„ teloos verloop van een half-jaar) hunne Poinc-

„ ten