is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaaren 1796. en 1797. Byzonder in de zaak van m{r.} Johan Luzac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£04 stukken, betreffende N°.XIII.A.

„ publijcque Post te firaffen over iets, waar in hij „ als Particulier en in zijn privé had mishaagd? „ Dit voetfpoor, 't welk in alle tijden gefcheenen „ zoude hebben, door misbruik van magt, regel„ regt op geweld uit te Ioopen, maar 't geen vooral ,, onder eene vrije Volks-Regeering, en na de af„ gekondigde Rechten van den Mensch en Bur„ ger, als zodanig befchouwd moest worden , „ wordt ondertusfchen bij de Refolutie van Cura„ teuren ingeflagen : En de vooronderftelling van „ de geoorloofdheid dier handelwijze wordt voorts „ met redenen bekleed, waar van flraks eenigzints ,ii nader zal gehandeld worden. Voor als nog de„ zelve niet aanroerende , betuigt de Onder°-ete„ kende eerbiedig in 't gevoelen te Haan, dat, „ zoo dra hij aan zijne verplichtingen bij de Uni„ verfiteit voldeed; zoo lang hij zijne Profesfiën met nut en naarftiglijk waarnam; zoo lang men „ hem niet met grond konde te laste leggen, dat „ hij zig als Profesfor eenigzints te buiten ging, of Hellingen leerde, die men te recht gevaarlijk „ oordeelde met den ftaat van den Lande, dat zoo r> hng OOK hem, even min door de Reprefentan„ ten van V Folk van Holland, als door Curateuren, „• de effeden van 't mutueel Engagement, \ welk „ hij met den Lande had aangegaan, en aan zijne „ zijde volledig presteerde , afgenomen , of het „ door hem ongefchonden bilateraal Contract ver„ broken mogt worden. Als Redafteur der Leyd-.

„ fche