Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

682 ZEESLAG by KYKDUIN

men nader bericht, dat zy met honderd en vyf en twintig Oorlogfchepen in Zee kwamen , voorzien met eenige duizend landzoldaaten, cn iets groots, het aantasten der Zeeuwfche kusten namelyk , voor hadden. Daar het nu beter is voor te koomen dan voorgekomen te worden , gelyk ook de groote de ruiter, door ervaaring geleerd hadt , gaf hy bevel om onder zeil te gaan , en zich in goede orde te nellen , gelyk nog op den zelfden dag gefchieddc.

Op den een en dertigften kreeg men de vyanden in 't gezicht, en wanneer op den volgenden dag de Vlooten eikanderen naderden , en men niets anders verlangde en te gemoet zag, dan met dezelve Haags te raaken , was men niet weinig verwonderd , haar, na eenen korten tyd fchyn gemaakt te hebben als of zy de Nederlanders wilden inwachten , op nieuws te zien vluchten. Onder de verfchiliende gis. fingen , welke over dit vreemd gedrag der Vyanden , veel fterker dan de Nederlandfche Vloot, van hunne bekomene fchade herftcld', en van alles op nieuws voorzien, in het hart der Bevelhebbers opkwamen, vondt niets meer ingang, dan dat dit vluchten geveinsd ware, en dat zy maar alleen de vloot der Nederlanders van de Vaderlandfche kusten zochten af te trekken, om dus te gemakkelyker Zeeland aan te doen. Men befloot derhalven wederom op Sciiooneveld post te vatten, en hen aldaar in goede orde te verwachten.

Hoe recht men geoordeeld, en hoe voorzichtig men gehandeld hadt, leerde de uitkomst; want in het begin van de maand Augustus zag men den Vyand voor den wal, en van den tweeden tot den zesden wierdt hy voor de Maas, Scheveningen, Zand-

voort,

Sluiten