Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $

fen geloof flaat. o Haateüjk, al mijn veragting waardig, Rijk ! Wreed en ondankbaar Vaderland! ik verlaat u, zonder eenig leedweezen.

MANUBL.

God alleen is borg voor het beflm't, dat ik vastftel , van nooit meer in die goddelooze Vergadering zitting te neemen. ik fchiame mij thands onder beure haateli'ke leden geteld te zijn geweest. Gij zelf, hebt gij u niet te laag voor hen vemeederd !

MALESHBHBES.

Ach! om mijn' Koning te redden, kwam niets mij te verneederend voor.

MANUBL,

Die barbaaren ! zij zijn onverbiddelijk, zij beandwoorden de zugten der menl'chen, der menschheid en rechtvaardigheid nie.. dan door een moordgefchrei.

MALESHERBES.

Hoe zouden harten met bloed gemest, in misdaaden verhard, en doof voor de (tem van den gebiedenden Godsdienst, met aandoening kunnen luisteren naar de finanelijke en vericheurende Sera van een' droevigen en ongelukkigen Grijsaart! Ach ! welk een donderlhg voor die ongelukkige Familie, die alleen hijgt naar ae verlosfing van den ongelukkigen Koning.

A 3 MA-

Sluiten