Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. xxix

ren. Laat ik , behalve Schulze , uit vcelen , [lests noemen den gelarden Jood, Mi Herz* cc«' leerling van Kant; den Heer Schmid, ivicns Woordenboek ik reeds genoemd heb ; Reinhold , bekend door zyne aangehaalde Brieven , over de kanthche Philofophie, en door andere fchriften (*); Jacob, die, behalve, door andere werken, ook aan ons, hier te Lande,-is bekend*geworden , door zyne uitmuntende Verbande*, ling, welke hy gefchreven heeft, in de hollandfche Maatfchappy der wetenfehappen , te Haarlem , ter leandwoordinge van de vraag: „ wat men te denken hebbe, aangaande het zedenlyke bewys voor Gods aanwezen, zoo als hetzelve; door den Heer Kant, is opgegeven, als het eenigde (f)?'' Abiclit (§) , Born,

van

(*) Inzonderheid, door zyn Verfuch einer neuen Theorie des meufchlichen Vorftellungsverinügens. Prag mi Jena. 1789.

Ct) Jammer is het, dal deze fchoone Verhandeling geeTten bekwamer overzetter heeft gevonden : want, in de daad, de Man heeft zynen Schryver niet verftaan. Gelukkig is 't, dat wy fchadeloos gefield zyn, door het by gevoegde origineel. Men vindt de Verhandeling, in het XXVIII Deel der Maatfchappye, —Onder de Werken van Pr. Jacob, durf ik, den Liefhebberen, ook gerust aanpryzen zyne Grundrisf der allgemeinen Logik, und critifche Anfangsgründe zu einer allgemeinen Metaphyfik. Halle. 1788 en I79r.

C5) Egter moet ik hier byvoegen, dat Abicht, Hoogleeraar te Erlangen, in fommige dingen, van Kant afwykt, en de zoogenoemde rationele Pfychologie, Cosmologie, en Theo* Jogie verdedigt.

Sluiten