is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Eerste deel. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar eindigt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

VADÉRLANDSCH!

J7.&

Inrigtin; van een' PortoFranco,

ge-

wat al meer op den Koophandel was gelegd, ;een der voornaamftc mede werkende oorzaaken was van dit verval, waar van het herftel waarfchynlyk zoude gevonden zyn i zo 'er een algemeene Porto Franco wierd ingevoerd, over welker mooglykheid, of onmoogelykheid , derhalven zeer veele bedenkingen voorkwamen , welker verfchilIcnde belangen bezwaarlyk fcheenen te vereenigen : De algemeene ontwerpen tot dit einde,zouden dacht men, wel een voordeeligaanzienkrygen,wanneer zy,in byzondere opzigten , eenige merkelyke verbeeteringen ondergingen, en 'er een weg was te vinden, waar door de Sluikeryen geweerd, cn de middelen te water niet op ecnen gelyken voet geheven wierden, Zyne Hoogheid had daar vöor ook een byzonder genoegen te kennen gegeven; de Koopluiden, in 't algemeen, bevestigden het, met hunne goedkeuring ; doch de Fabrikcurs klaagden, dat 'er, by dit ontwerp, voor hun belang niet wierd gezorgd , zo dat dit ftuk welhaast door Publyke gefchriften beredeneerd wierd: — De Admiralitcits Collegien in Holland waren eenpaarig van gedachten, dat het zoude kunnen worden in-